Privacy beleid

2developU staat in voor privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

2developU houdt zich in elk geval aan alle wet- en regelgeving hierover, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2developU is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier, na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kan u contact nemen met uw therapeut of een collega.

Waarom verwerken we bij 2developU persoonsgegevens?

2developU verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de praktijk (binnen de uitvoering van een overeenkomst).

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die bijgehouden worden in kader van begeleidingen:

 • Voor- en achternaam, roepnaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Afstamming (indien relevant)
 • Telefoonnummer/mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer of nationaal nummer (indien nodig)
 • Persoonsgegevens van betrokken andere hulpverleners
 • Overige persoonsgegevens en relevante documenten, verslagen die je actief verstrekt tijdens consultatie
 • Indien de aangemelde persoon minderjarig is worden ook de gegevens van de ouders opgenomen in het dossier (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.)

Verkregen persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de dienstverlening en om oa te bellen voor een afspraak of voor administratieve zaken, indien nodig.  De psychotherapeut is aan geheimhouding over zijn werk gebonden. Een uitzondering kan zijn wanneer zich levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden voordoen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Intern

 • De behandelende therapeut is hoofd houder van het elektronisch patiënten dossier. Het dossier staat op een eigen beveiligde PC waarvan een dagelijks geupdate back up op beveiligde stick staat.
 • Het zijn enkel de eigen therapeut en Heidi Pieters  als back up die toegang hebben tot deze gegevens.

Extern

 • Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan het soms aangewezen zijn om andere betrokken hulpverleners (vb. artsen, andere therapeuten,…) te contacteren om gegevens uit te wisselen of op te vragen.  Daartoe wordt hierbij een extra document gevoegd om toestemming tot uitwisseling te geven.
 • Als de psychotherapeut via schriftelijke stukken aan derden informatie verschaft over de cliënt, bespreekt hij dat eerst met de cliënt. Die stukken worden toegevoegd aan het dossier.

Bewaartermijn

 • De psychotherapeut houdt een dossier bij in geval van samenwerking met andere beroepsgenoten en instanties. Dit dossier omvat alle basisgegevens en officiële stukken over de therapie (intakeverslag, behandelplan, correspondentie, afspraken, data, adres en telefoonnummers). Het dossier moet tien jaar bewaard worden en wordt dan vernietigd. Dossiers blijven ten allen tijde binnen 2developU en worden na verjaring versnipperd.
 • In het kader van blijvende kwaliteitsbewaking, permanente vorming en bijkomende specialisatie worden geregeld vormingen en opleidingen gevolgd door de psychotherapeut, dit om de therapeutische hulpverlening steeds verder te optimaliseren.
 • In het kader van supervisies worden soms beeld- en of audio opnames gevraagd. De therapeut kan dit enkel doen mits uitleg, uitdrukkelijke open vraag en schriftelijke toestemming. Nadien worden opnames vernietigd tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

De cliënt heeft steeds het recht om het dossier in te zien, gegevens te corrigeren of te verwijderen. Persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut horen niet bij het dossier. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 2developU. Gelieve een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Verzoeken worden binnen de 8 weken behandeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kunt nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijzigingen Privacyverklaring

Indien  de praktijk een wijziging aanbrengt in de privacyverklaring dan zal deze aangekondigd worden op de website.